کارشناسان کارگاه

کارشناسان کارگاه


 

حجت تمنایی
سمت:کارشناس آموزشی بخش هنر

شماره تماس: 36131049

 

شرح وظایف

ساختمان شماره 1/ اتاق108

ملیحه جعفری
سمت:کارشناس آموزشی بخش هنر

شماره تماس: 36131048

 

شرح وظایف

ساختمان شماره 3/ اتاق

فرناز سلمانیان  
سمت:کارشناس آموزشی بخش هنر

شماره تماس: 36131076

 

شرح وظایف

ساختمان شماره 3/ اتاق