کارشناسان فرهنگی دانشجویی

کارشناسان فرهنگی دانشجویی


 

مرضیه  علیرضایی
کارشناس فرهنگی
 شماره تماس: 36131013
ساختمان شماره 1 / اتاق122
شرح وظایف
نرگس کوثری
کارشناس امور وام ها
شماره تماس: 36131009
ساختمان شماره 1 / سالن کتابخانه
شرح وظایف