کارشناسان آموزش

کارشناسان آموزش


 

فاطمه احمد پور حقیقی
کارشناس مسوول آموزش و کارشناس تحصیلات تکمیلی
شماره تماس: 36131038-36230449
 ساختمان شماره 1 / اتاق 124
شرح وظایف

 

 

 

 

 

 

 

محمد ساختمان کبیر
کارشناس آموزش بخش هنر
 شماره تماس 36131004 - 36230449
 ساختمان شماره 1 / اتاق 125
شرح وظایف

 

 

 

 

 

 

 

شهرام عزیزی کزور
کارشناس آموزش بخش معماری
 شماره تماس: 36131003 -36230449
 ساختمان شماره 1 / اتاق 125
شرح وظایف

 

 

 

 

 

 

تارا سالاری
کارشناس آموزش بخش شهرسازی
 شماره تماس:36131077-36230449
 ساختمان شماره 2 / اتاق 234
شرح وظایف