پایگاه ها

پایگاه ها


 

به ورود به لینک پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه شیراز  می توانید آدرس پایگاههای آنلاین، آفلاین، اشتراکی و رایگانی که کتاب، پایان نامه و مقالات فارسی و لاتین مورد نیاز کاربران را مشاهده و منابع مورد نیاز خود را بازیابی فرمایید.

 

پایگاههای اطلاعاتی دانشگاه شیراز

 

سایتهای مورد نیاز

 

سامانه همانند جو

فهرست نشریات علمی معتبر وزارت عتف-اردیبهشت ۱۳۹۸

فهرست نمایه های معتبر بین المللی

سامانه فهرست و ضریب تأثیر نشریات جهان اسلام

سامانه فهرست و ضریب تأثیر نشریات اسکوپوس

فهرست نشریات نامعتبر - اسفند ۱۳۹۶

سامانه رتبه بندی نشریات وزارت علوم

سامانه اعتبار سنجی مجلات علمی

سامانه جامع ثبت و اطلاع رسانی همایش های علمی

 

پـا یــگــــــاه هــــا

 
 
 
********

پایگاه های آنلاین

 

پایگاه های آفلاین

 

پایگاه های کتاب

 

 

پایگاه های پایان نامه

 

 

پایگاه های نشریه

 

 

پایگاه های سریع