هیات رئیسه

هیات رئیسه


صفحه اصلی| دانشگاه شیراز| بخش معماری |بخش شهرسازی |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 

  ریاست                
 دکتر محمدرضا بذرگر
 تحصیلات  دکترای شهرسازی
 شماره تماس   36131001-36230450
 دورنگار  36242800
 پست الکترونیکی Bazregar@shirazu.ac.ir
 نشانی دفتر  ساختمان شماره 1/ اتاق 127

 

   شرح وظایف و اختیارات 

 • ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم نمودن تعامل مناسب بین دانشجویان، اساتید و کارکنان در واحد های مختلف دانشکده.
 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به مدیران گروه های آموزشی.
 • نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود.
 • ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی و اجتماعی دانشکده.
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و اجتماعی اعضای هیات علمی دانشکده.
 • پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده.
 • ارزیابی کار سالانه دانشکده و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه.
 • بررسی صلاحیت معاونان دانشکده و مدیران گروه ها و اظهار نظر درباره آنان.

 

      

 

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی
دکتر امین حبیبی
 تحصیلات دکتری معماری
 شماره تماس  36131078  - 36230451 
 دورنگار  36242800
 پست الکترونیکی a_habibi@shirazu.ac.ir
 نشانی دفتر  ساختمان شماره 2/اتاق 253

  شرح وظایف و اختیارات 

 • برنامه ریزی و جهت دادن ارتقای کیفی آموزشی دانشکده و پیشنهاد اصول اجرایی در این زمینه
 • نظارت و پیگیری بر اجرای صحیح مقررات و آیین نامه های آموزشی
 • نظارت مستمر بر حسن اجرای وظایف گروه­های آموزشی
 • برنامه ریزی و ارایه خط مشی با توجه به مقررات مصوبه
 • ارایه گزارشات مستمر و ضروری آموزشی به هیات رییسه دانشکده و دانشگاه
 • ارزیابی مستمر وضعیت دانشجویان و اعضای هیات علمی و ارایه گزارشات لازم
 • نظارت بر برنامه ریزی امور آموزش و تحصیلات تکمیلی و دوره های کوتاه مدت آموزشی گروه­های آموزشی
 • تنظیم دستور جلسات شورای آموزشی دانشکده
 • نظارت بر حسن اجراء ارتقاء - تغییر وضعیت - فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی
 • نظارت بر رتبه بندی و سطح بندی خدمات آموزشی
 • نظارت بر ارزشیابی هیات علمی کیفی - کمی و فعالیت آموزشی
 • پیگیری و رسیدگی و کسب اطلاع از وضعیت تحصیلی بورسیه ها
 • پیگیری جهت اخذ مجوز رشته های تحصیلی جدید
 •  

 

        

  

 معاون پژوهشی     
دکترسهند لطفی
 تحصیلات دکتری شهرسازی
 شماره تماس 36131040  - 36230451
 دورنگار 36242800
 پست الکترونیکی

slotfi@shirazu.ac.ir

 نشانی دفتر  ساختمان شماره 2/اتاق 236

 

  شرح وظایف و اختیارات 

 • برنامه ریزی و اتخاذ سیاستهای مناسب در زمینه گسترش فعالیتهای پژوهشی دانشکده در راستای اولویتهای پژوهشی دانشگاه
 • ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه فعالیت های پژوهشی
 • همکاری در خصوص پیگیری و تصویب فعالیت های پژوهشی
 • ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی و تنظیم گزارش سالیانه
 • بررسی و ارزیابی ارتقاء اعضای هیات علمی
 • ایجاد تسهیلات لازم جهت بهره گیری اعضای هیات علمی و دانشجویان از منابع اطلاعاتی
 • برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده و شرکت در شورای پژوهشی دانشگاه
 • ارزشیابی فعالیت کارکنان حوزه معاونت پژوهشی دانشکده
 • برگزاری همایش ها و کارگاههای پژوهشی

 

      

 

 معاون فرهنگی دانشجویی
دکتر مهسا شعله
 تحصیلات دکترای شهرسازی
 شماره تماس  36131040
 دورنگار  36242800
 پست الکترونیکی msholeh@shirazu.ac.ir
 نشانی دفتر  ساختمان شماره 2/ اتاق 236

 

  شرح وظایف و اختیارات 

 • برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاهی
 • برنامه ریزی و جهت دادن اوقات فراغت دانشجویان
 • پیشنهاد برنامه‌های لازم به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله
 • نظارت بر امور کانون های دانشجویی و انجمن های علمی
 • نظارت و پیگیری  اجرای قوانین و آئین نامه ها  توسط دانشجو
 • نظارت بر فعالیت تشکل های دانشجویی و حمایت از آن ها
 • نظارت بر برگزاری برنامه های فرهنگی
 • نظارت و پیگیری امور مربوط به فعالیت های رفاهی و مشاوره­ای
 • نظارت و پیگیری امور مربوط  به وضعیت رفاهی دانشجویان
 • حمایت و تشویق در نوآوری برنامه‌های دانشجویی-فرهنگی
 • حمایت و تشویق در پژوهشهای فرهنگی-دانشجویی
 • هماهنگی با نهادها، سازمان ها جهت پیگیری مسائل دانشجویی
 • همکاری دربرگزاری برنامه های دانشکده و سایر معاونت­ها  
 • ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر بامراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیتهای فکری، فرهنگی و هنری
 • جذب حمایتهای مادی و معنوی مردمی در حوزه دانشجویی –فرهنگی

 

   

معاون امور مالی و اداری

 

 

 

این معاونت توسط ریاست دانشکده ،جناب آقای دکتر بذرگر مدیریت می شود.

             

 

  رئیس بخش شهرسازی               
 دکتر حسن ایزدی
 تحصیلات  دکترای جغرافیا- برنامه ریزی روستایی
 شماره تماس 36131032-36230453
 دورنگار  36242800
 پست الکترونیکی izedi@shirazu.ac.ir
 نشانی دفتر  ساختمان شماره 2/ اتاق 230

 

  شرح وظایف و اختیارات 

 • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکلایف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری – علمی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدمات ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشگاه برای هماهنگی اجرای یا طی مراحل قانونی.
 • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظارت جمعی گروه به رئیس دانشگاه برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا.
 • ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه.
 • پیشنهاد نیاز های مالی گروه به رئیس دانشکده.
 • انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوزام، کتب ها ، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده.
 • پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.
 • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.
 • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذی ربط.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

 

 

 

 

  رئیس بخش معماری              
 دکتر محمد حسین ذاکری
 تحصیلات دکترای معماری
 شماره تماس   36131027
 دورنگار  36242800
 پست الکترونیکی Zakeri@shirazu.ac.ir
 نشانی دفتر  ساختمان شماره 2/ اتاق

 

  شرح وظایف و اختیارات 

 • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکلایف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری – علمی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدمات ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشگاه برای هماهنگی اجرای یا طی مراحل قانونی.
 • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظارت جمعی گروه به رئیس دانشگاه برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا.
 • ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه.
 • پیشنهاد نیاز های مالی گروه به رئیس دانشکده.
 • انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوزام، کتب ها ، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده.
 • پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.
 • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.
 • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذی ربط.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

 

 

 

 

  رئیس بخش هنر      
دکتر مجیدرضا مقنی پور
 تحصیلات دکتری پژوهش هنر
 شماره تماس 36131089
 دورنگار 36259058-36242800
 پست الکترونیکی moghanipour@shiraz.ac.ir
 نشانی دفتر  ساختمان شماره 3 / طبقه چهارم اتاق

 

 شرح وظایف و اختیارات 

 • ابلاغ برنامه های اجرایی و تکلایف عمومی اعضای هیات علمی اعم از آموزشی (نظری – علمی)، پژوهشی، راهنمایی دانشجو و خدمات و رعایت نظم و انضباط کاری اعضای هیات علمی گروه و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدمات ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشگاه برای هماهنگی اجرای یا طی مراحل قانونی.
 • تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظارت جمعی گروه به رئیس دانشگاه برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی برای اجرا.
 • ابلاغ بخشنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات ابلاغی از سوی رئیس دانشکده به اعضای گروه.
 • پیشنهاد نیاز های مالی گروه به رئیس دانشکده.
 • انجام کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوزام، کتب ها ، نشریات و سایر ملزومات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده.
 • پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.
 • ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.
 • تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات تحولات علمی و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذی ربط.
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.