مقام های انجمن های علمی دانشجویی در جشنواره های ملی و بین المللی حرکت

مقام های انجمن های علمی دانشجویی در جشنواره های ملی و بین المللی حرکت


 

سال کسب افتخار

بخش

عنوان کسب شده

1391

نشریات علمی ( نشریه هفت ) پنجمین جشنواره ملی حرکت

قابل تقدیر

 1392

مسابقات علمی و فناورانه دانشجویی ششمین جشنواره ملی حرکت

قابل تقدیر

1395

مجری غرفه (آقای سینا جنگجو)

مجری غرفه  نهمین جشنواره ملی حرکت

 

1395

مجری غرفه(اقای پیمان امیدی)

مجری غرفه  نهمین جشنواره ملی حرکت

 

 1396

انجمن علمی شهرسازی

شایسته تقدیر بخش انجمن علمی برگزیده دهمین جشنواره ملی حرکت

1396

نشریه هفت

شایسته تقدیر بخش نشریه دهمین جشنواره ملی حرکت

 1396

انجمن علمی معماری

شایسته تقدیر بخش مسابقه دهمین جشنواره ملی حرکت

1397

انجمن علمی شهرسازی  (در بخش نشریه حوزه هنر و معماری)

مقام دوم 

1397

انجمن علمی شهرسازی  (در بخش کتاب توسط سینا جنگجو دبیر انجمن علمی شهرسازی

مقام سوم

1397

انجمن علمی شهرسازی(انجمن علمی برتر حوزه هنر و معماری)

مقام شایسته تقدیر

1397

انجمن علمی شهرسازی (در بخش مسابقه حوزه هنر و معماری)

مقام شایسته تقدیر

1399 انجمن علمی شهرسازی (در بخش مسابقه ) مقام دوم
1399 انجمن علمی شهرسازی (درحوزه انجمن علمی برتر ) مقام اول
1399 انجمن علمی شهرسازی (در بخش نشریه) مقام سوم
1399 انجمن علمی معماری (درحوزه انجمن علمی برتر) مقام دوم
1399 انجمن علمی هنر (در بخش ویژه) مقام سوم
1402 انجمن علمی شهرسازی (در بخش انجمن برتر حوزه هنر و معماری) برگزیده بین الملل پانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت