مقام های انجمن های علمی دانشجویی در جشنواره های دانشگاهی و بین المللی حرکت

مقام های انجمن های علمی دانشجویی در جشنواره های دانشگاهی و بین المللی حرکت


 

سال کسب افتخار

بخش

عنوان کسب شده

1390

نشریات علمی ( نشریه هفت )

قابل تقدیر

1391

نشریات علمی ( نشریه هفت )

برگزیده نهایی

1392

انجمن علمی دانشجویی

برگزیده دانشگاهی

1392 

انجمن علمی دانشجویی

قابل تقدیر

1392 

فعالیت ترویجی

برگزیده نهایی

1392 

مسابقات علمی و فناورانه دانشجویی

برگزیده نهایی

1392

نوآوری

برگزیده دانشگاهی

 1392

نشریات علمی ( نشریه هفت )

برگزیده نهایی

1392

استاد مشاور انجمن علمی ( دکتر حمیدرضا شریف )

برگزیده دانشگاهی

1393

فعالیت ترویجی

قابل تقدیر

1393 

پژوهش

برگزیده نهایی

1393

مسابقات علمی و فناورانه دانشجویی

برگزیده دانشگاهی

1393

نشریات علمی ( نشریه هفت )

برگزیده نهایی

1393

( معاون دانشجویی و فرهنگی دانشکده ، دکتر امین حبیبی )

برگزیده همکاران

1394

علـمی و فـناورانه دانـشجـویی(زی بازیافت 2)

بــرگزیده نـهایی مـسابقات

1394 

نـــشریه هفت

بــرگزیده نـهایی

 1394

انجمن های علمی دانشکده هنر و معماری

قابل تقدیر انجمن های علمی برگزیده

1394

غرفه دانشکده هنر و معماری

بــرگزیده بخش برترین غرفه

1395

نشریات علمی

 

برگزیده نهایی

1395

مسابقه

 

برگزیده نهایی

1395

فعالیت ترویجی

 

برگزیده دانشگاهی

1395

انجمن علمی خلاق حوزه انجمن علمی و تعاملات بین المللی

 

برگزیده

1395

دبیر انجمن علمی شهرسازی(آقای سیناجنگجو)

منتخب به عنوان دبیر برگزیده

 

1395

مسابقه

 

برگزیده نهایی

1395

انجمن علمی

 

برگزیده دانشگاهی

1395

دبیر انجمن علمی معماری آقای یاسین نجفی

منتخب به عنوان دبیر قابل تقدیر

 

1395

کارشناس فرهنگی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز( خانم مرضیه علیرضایی)

منتخب به عنوان کارشناس برگزیده

1396

انجمن علمی بخش معماری(خانم سارا رابط)

دبیر برگزیده

1396

انجمن علمی بخش شهرسازی(مرضیه سادات زبرجد)

دبیر برگزیده

1396

استاد مشاور انجمن علمی بخش شهر سازی (دکتر علیرضا صادقی)

استاد مشاور برگزیده

1396

انجمن علمی حوزه هنر و معماری (انجمن علمی شهرسازی)

برگزیده

1396

نشریه حوزه هنر و معماری (انجمن علمی شهرسازی)

برگزیده

1396

فعالییت های علمی خلاقانه حوزه هنر و معماری

برگزیده

1396

مسابقه حوزه هنر و معماری

برگزیده

1396

غرفه انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

غرفه برگزیده

1397  انجمن علمی بخش شهرسازی (در حوزه انجمن علمی گروه رقابتی هنر و معماری)
 
برگزیده نهایی
1397 انجمن علمی بخش شهرسازی (در حوزه نشریه  گروه رقابتی هنر و معماری) برگزیده نهایی
1397 انجمن علمی بخش شهرسازی (در حوزه مسابقه گروه رقابتی هنر و معماری) برگزیده نهایی  
1397 انجمن علمی بخش معماری(در حوزه فعالیت علمی خلاقانه گروه رقابتی هنر و معماری) برگزیده نهایی
1397

انجمن علمی بخش معماری(در بخش ویژه  گروه رقابتی هنر و معماری)

 

برگزیده نهایی
1397 انجمن علمی بخش معماری(در حوزه انجمن علمی گروه رقابتی هنر و معماری) برگزیده دانشگاهی
1397 انجمن علمی فرش(در حوزه انجمن علمی گروه رقابتی هنر و معماری) شایسته تقدیر
1397

سینا جنگجو (حوزه محتوای دیجیتال گروه رقابتی هنر و معماری- فردی)

 

برگزیده نهایی
1397

سینا جنگجو( در حوزه کتاب- فردی)

 

برگزیده نهایی
1397 دکتر علیرضا صادقی استاد مشاور انجمن علمی  شهرسازی استاد مشاور برگزیده
1397 دکتر جاوید قنبری  استاد مشاور انجمن علمی  معماری استاد مشاور برگزیده
1397 سینا جنگجو  دبیر انجمن علمی  شهرسازی دبیر برگزیده
1397 عبدالحمید عالی حسینی  دبیر انجمن علمی  معماری دبیر برگزیده
1398 در حوزه انجمن علمی (انجمن علمی شهرسازی)  برگزیده نهایی 
1398 در حوزه نشریه  "هفت"(انجمن علمی شهرسازی)  برگزیده نهایی 
1398 در حوزه مسابقات علمی و فناورانه(انجمن علمی شهرسازی) برگزیده نهایی 
1398
در حوزه کتاب  ترجمه کتاب شهرهای رویداد مدار
 توسط گروه مترجمین سینا جنگجو-فرهاد نیک نژاد –کیمیا حق نگهدار-زهرا حسن دایی(انجمن علمی شهرسازی)
برگزیده نهایی 
1398 در حوزه استاد مشاور دکتر علیرضا صادقی(انجمن علمی شهرسازی) برگزیده 
1398 در حوزه دبیر انجمن علمی فرهاد نیک نژاد(انجمن علمی شهرسازی) برگزیده 
1398 در حوزه گزارش برگزیده 
1398  در حوزه انجمن علمی(انجمن علمی معماری) برگزیده نهایی 
1398 در حوزه استاد مشاور مهندس ساناز حائری(انجمن علمی معماری) برگزیده 
1398 در حوزه دبیر انجمن علمی علی ساعیان(انجمن علمی معماری) برگزیده 
1398 در حوزه فعالیت خلاقانه(انجمن علمی فرش) برگزیده نهایی
1399 حوزه رقابتی انجمن علمی دانشجویی برتر (انجمن علمی معماری)  برگزیده نهایی
1399 حوزه رقابتی انجمن علمی دانشجویی برتر (انجمن علمی شهرسازی) قابل تقدیر
1399

حوزه فعالیت خلاقانه (بهترین و خلاقانه ترین فعالیت(انجمن علمی شهرسازی)

برگزیده نهایی
1399

حوزه نشریه؛ نشریه هفت (انجمن علمی شهرسازی)

برگزیده نهایی
1399

حوزه محتوای دیجیتال (انجمن علمی معماری)

برگزیده دانشگاهی
1399

 بخش ویژه   (انجمن علمی هنر)

 برگزیده نهایی
1399  بخش ویژه    (انجمن علمی معماری)  قابل تقدیر
1399

حوزه استاد مشاور  دکتر رزا وکیلی نژاد(انجمن علمی معماری) 

 برگزیده
1399

 حوزه استاد مشاور برگزیده  دکتر مریم روستا  (انجمن علمی شهرسازی)

 قابل تقدیر
1399

 حوزه استاد مشاور برگزیده  دکتر محمد صادق میرزا ابوالقاسمی (انجمن علمی هنر)

قابل تقدیر
1399

حوزه دبیر برگزیده  سینا جامعی(انجمن علمی معماری) 

برگزیده
1399

حوزه دبیر برگزیده محمد مهدی شریفی نیا (انجمن علمی شهرسازی)

 قابل تقدیر
1399

حوزه دبیر برگزیده الهام راستی  (انجمن علمی هنر)

قابل تقدیر
1400  در حوزه انجمن علمی(انجمن علمی هنر) برگزیده دانشگاهی
1400 در بخش ویژه(انجمن علمی هنر) برگزیده دانشگاهی
1400 در حوزه استاد مشاور(مهندس شهریار اسدی) شایسته تقدیر
1400 در حوزه دبیر انجمن علمی(انجمن علمی هنر/امیر صداقت) برگزیده 
1400  در بخش انجمن علمی(انجمن علمی معماری)   برگزیده دانشگاهی
1400  در بخش دبیر انجمن علمی(انجمن علمی معماری)  شایسته تقدیر
1400 برگزیده نهایی در حوزه فعالیت خلاقانه(انجمن علمی شهرسازی) برگزیده نهایی
1400 در حوزه انجمن علمی(انجمن علمی شهرسازی) شایسته تقدیر 
1400  در حوزه محتوای دیجیتال(انجمن علمی شهرسازی) شایسته تقدیر
1400  در حوزه دبیر(انجمن علمی شهرسازی) شایسته تقدیر
1401 در حوزه انجمن برتر (انجمن علمی شهرسازی) | راهیابی به مرحله بین الملل برگزیده نهایی با کسب امتیاز 98 از 100
1401 در حوزه استادمشاور انجمن علمی (دکتر علی‌رضا صادقی/شهرسازی) استادمشاور برگزیده
1401 در حوزه دبیر انجمن علمی (محمد راهبر/شهرسازی) دبیر برگزیده
1401 در حوزه نشریه (هفت/شهرسازی) برگزیده دانشگاهی
1401 در حوزه فعالیت خلاقانه(شهرسازی) برگزیده دانشگاهی
1401 در حوزه محتوای دیجیتال(شهرسازی) برگزیده دانشگاهی
1401 در حوزه بخش ویژه(شهرسازی) برگزیده دانشگاهی
1401 در حوزه انجمن برتر (انجمن علمی معماری) برگزیده دانشگاهی
1401 در حوزه استادمشاور انجمن علمی (دکتر مریم اختیاری/معماری) شایسته تقدیر
1401 در حوزه دبیر انجمن علمی (حوریا کیهان آرا/معماری) شایسته تقدیر
1401 در حوزه محتوای دیجیتال (معماری) برگزیده نهایی
1401 در حوزه بخش ویژه(معماری) برگزیده دانشگاهی
1401 در حوزه مسابقه (معماری) شایسته تقدیر
1401 در حوزه فعالیت خلاقانه (معماری) شایسته تقدیر
1401 در حوزه انجمن برتر (انجمن علمی هنر) برگزیده دانشگاهی
1401 در حوزه استادمشاور انجمن علمی (دکتر محمدصادق میرزا ابوالقاسمی/هنر) شایسته تقدیر
1401 در حوزه دبیر انجمن علمی (فاطمه اخترانی/هنر) شایسته تقدیر
1402

مقام اول در حوزه  انجمن علمی (شهرسازی)

برگزیده
1402

مقام اول در حوزه نشریه (شهرسازی)

برگزیده
1402

مقام اول در بخش ویژه (شهرسازی)

برگزیده
1402

مقام دوم در حوزه انجمن آموزش محور(شهرسازی)

برگزیده
1402

مقام دوم در حوزه مسابقه (شهرسازی)

برگزیده
1402

گزارش انجمن علمی شهرسازی منتخب به عنوان گزارش برتر(شهرسازی)

برگزیده
1402

زهرا زاهدی منتخب به عنوان دبیر برگزیده (شهرسازی)

برگزیده
1402

دکتر مهسا شعله منتخب به عنوان استاد  مشاور برگزیده (شهرسازی)

برگزیده
1402

مقام دوم در حوزه انجمن علمی (معماری)

برگزیده
1402

مقام سوم در حوزه فعالیت خلاقانه (معماری)

برگزیده
1402

مقام سوم در حوزه انجمن علمی (فرش)

برگزیده
1402

انجمن علمی شهرسازی، رتبه برگزیده در حوزه انجمن علمی (شانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت)

برگزیده
1402 نشریه هفت،رتبه  برگزیده در حوزه نشریه (شانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت) برگزیده