معرفی بخش وام ها

معرفی بخش وام ها


دانشجویانی که مایل به استفاده از وام وزارت علوم می باشند باتوجه به شرایط ذیل و رعایت تمامی موارد مطروحه میتواننداقدام به تکمیل مدارک و درخواست وام نمایند.

  • دانشجویان کارشناسی تا ترم 8و دانشجویان کارشناسی ارشد تا ترم 4 می‌توانند از وام استفاده نمایند.
  • وام فوق بصورت وام تحصیلی برای دانشجویان روزانه و وام شهریه برای دانشجویان نوبت دوم یا شبانه و وام ضروری است که بازپرداخت آن بعد از فراغت از تحصیل می باشد.(دانشجویان دختر9 ماه و دانشجویان پسر 2سال بعد از فارغ التحصیلی میتوانند وام خود را قسط بندی کنند).همچنین دانشجویان متاهل میتوانند از وام ازدواج و ودیعه مسکن استفاده نمایند.
  • کارمزد وام شهریه برای دانشجویان نوبت دوم طبق مصوبه وزارت علوم چهار درصد می باشد.
  • متقاضیان محترم برای دریافت وام حتما نیاز به ضامن می باشد.
  • شرایط ضامن:-کارمند رسمی یا پیمانی(اخرین حکم استخدامی به همراه تعهدنامه محضری)
  • بازنشسته ها(حکم بازنشستگی به همراه نامه کسر از حقوق که در آن برای دانشجویان کارشناسی مبلغ 5  میلیون تومان و ارشدمبلغ  7  میلیون تومان درج شده باشد).
  • دانشجویان گرامی پس از مطالعه مفاد ذکر شده می توانند پس از دریافت لیست مدارک از اتوماسیون اموزشی(بخش وام) و تکمیل فرمهای مربوطه ، آنها را به انضمام مدارک مربوط به ضامن به اموردانشجویی دانشکده هنرومعماری(خانم کوثری –حاضر دربخش مرحع کتابخانه دانشکده هنرومعماری)تحویل دهند.