معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی


 

دکتر سهند لطفی

 تحصیلات

دکتری شهرسازی

 شماره تماس

 تلفن : 36131040- 36230452

 دورنگار

 36242800

 پست الکترونیکی

slotfi@shirazu.ac.ir

 نشانی دفتر

ساختمان شماره 2 / اتاق236