معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی


 

دکتر سهند لطفی
 تحصیلات دکتری شهرسازی
 شماره تماس ۳۶۱۳۱۰۴۰  - ۳۶۲۳۰۴۵۲ 
 دورنگار  ۳۶۲۴۲۸۰۰
 پست الکترونیکی slotfi@shirazu.ac.ir
 نشانی دفتر ساختمان شماره ۲/اتاق ۲۳۶