معاونت فرهنگی دانشجویی

معاونت فرهنگی دانشجویی


 

دکتر مریم روستا

 تحصیلات

دکترای شهرسازی

 شماره تماس

 36131022

 دورنگار

 36242800

 پست الکترونیکی

m-roosta@shirazu.ac.ir

 نشانی دفتر

ساختمان شماره 2 / طبقه همکف/اتاق 230