معاونت فرهنگی دانشجویی

معاونت فرهنگی دانشجویی


 

دکتر مهسا شعله

 تحصیلات

دکتری شهرسازی

 شماره تماس

 تلفن : 36131040

 دورنگار

 36242800

 پست الکترونیکی

msholeh@shiraz.ac.ir

 نشانی دفتر

ساختمان شماره 2 / اتاق236