معاونت فرهنگی دانشجویی

معاونت فرهنگی دانشجویی


دکتر مهسا شعله

 

تحصیلات


دکتری شهرسازی

 

شماره تماس


 تلفن : 36131040

 

دورنگار

36242800

پست الکترونیکی


msholeh@shiraz.ac.ir

 

نشانی دفتر

ساختمان شماره 2 / اتاق236