معاونت آموزشی

معاونت آموزشی


 

دکتر امین حبیبی

 تحصیلات

دکتری معماری

 شماره تماس

 تلفن : 36131078  - 36230451 

 دورنگار

 36242800

 پست الکترونیکی

a_habibi@shirazu.ac.ir

 

 نشانی دفتر

ساختمان شماره 2 / اتاق253