معاونت آموزشی

معاونت آموزشی


دکتر حجت اله عبدی اردکانی

 تحصیلات

دکتری تاریخ معماری-مرمت

 شماره تماس

 36131040

 دورنگار

 36242800

 پست الکترونیکی

h.abdi@shirazu.ac.ir

 نشانی دفتر

ساختمان شماره 2 /اتاق236