معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 

دکتر امین حبیبی

 

تحصیلات

دکتری معماری

شماره تماس

36131078  - 36230451

دورنگار

36242800

پست الکترونیکی

a_habibi@shirazu.ac.ir

نشانی دفتر

ساختمان شماره ۲/اتاق ۲۵۳

تحصیلات

دکتری معماری

 

 

 

 

 

دکتر امین حبیبی

دکتری معماری

تحصیلات

36131078  - 36230451

شماره تماس

36242800

دورنگار

a_habibi@shirazu.ac.ir

پست الکترونیکی

ساختمان شماره ۲/اتاق ۲۵۳

نشانی دفتر

دکتری معماری

تحصیلات