مسول دفتر بخش معماری

مسول دفتر بخش معماری


لیلا سلمان
مسئول دفتر بخش معماری
 شماره تماس : 36230447-36131016 
 ساختمان شماره 2 / اتاق
شرح وظایف

 

 

 

نشانی : شیراز، معالی آباد، گلدشت 3، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، ساختمان شماره 2، طبقه دوم، دفتر بخش معماری

شماره تماس :07136230447     دورنگار:07136230447