مسئول واحد

مسئول واحد


 

مهندس جمشید حقیقت جو
مسئول فناوری
 شماره تماس: 36131054
ساختمان شماره 3
شرح وظایف