مسئول واحد

مسئول واحد


 

داود باصری
مسئول مرکز کامپیوتر
 شماره تماس: 36131053-36131054
ساختمان شماره 3 / اتاق325
شرح وظایف