مسئول واحد

مسئول واحد


 

مهرداد ذوالنور
مسئول  سمعی و بصری
 شماره تماس: 
ساختمان شماره 1 / اتاق123
شرح وظایف