مسئول واحد

مسئول واحد


 

داود خدایی
مسئول  سمعی و بصری
 شماره تماس: 36131014
ساختمان شماره 1 / اتاق....
شرح وظایف