متن خبر

مرکز آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با همکاری انجمن علمی بخش هنر برگزار می کند: چهارمین نشست تخصصی جشنواره هنر رضوان

مرکز آفرینش های هنری آستان قدس رضوی با همکاری انجمن علمی بخش هنر برگزار می کند: چهارمین نشست تخصصی جشنواره هنر رضوان