مابقی

مابقی


 

 

  دکترمحمدرضا بذرگر 1397-1399

دکتری شهرسازی

 تاریخ شروع 1397/03/07
 تاریخ پایان 1399/05/11
هیات رئیسه
معاون آموزشی
دکتر منصور مصلی نژاد( 96/11/01 الی 97/03/31)
 دکتر امین حبیبی (97/04/01 )
معاون پژوهشی
 دکتر امین حبیبی ( 96/11/01 الی 97/03/31 )
 دکتر سهند لطفی (97/04/01 )
معاون فرهنگی دانشجویی
خانم دکتر مهسا شعله (93/12/2)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر محمدرضا بذرگر(94/05/05 الی 97/07/28 )
دکتر حسن ایزدی (97/07/29)
رئیس بخش معماری
 دکتر محمد علی ابادی (93/04/01 الی 97/06/19)
دکتر سید محمد حسین ذاکری(97/06/20)
رئیس بخش هنر

مهندس شهریار اسدی (95/08/22 الی 97/09/20 )

دکتر مجیدرضا مقنی پور(97/09/21 تا کنون)

دکتر خلیل حاجی پور 1399

دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 تاریخ شروع 1399/05/11
 تاریخ پایان  
هیات رئیسه
معاون آموزشی
 دکتر امین حبیبی (97/04/01 تا 99/06/28)
دکتر کاوه فتاحی (99/06/28 تا کنون)
معاون پژوهشی
 دکتر سهند لطفی (97/04/01 تا کنون)
معاون فرهنگی دانشجویی
خانم دکتر مهسا شعله (93/12/2 تا کنون)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر حسن ایزدی (97/07/29 تا کنون)
رئیس بخش معماری
دکتر سید محمد حسین ذاکری(97/06/20 تا 99/06/12)
دکتر امین حبیبی (99/06/13 تا کنون)
رئیس بخش هنر

دکتر مجیدرضا مقنی پور(97/09/21 تا کنون)