فرصت شغلی دانشجویان معماری

فرصت شغلی دانشجویان معماری


فارغ التحصیلان دوره کارشناسی براساس توانائیهای که در روند آموزش کسب نموده اند می توانند در زمینه های زیر ایفای نقش کنند.

 

 1.  طراحی (تک بنا یا مجموعه زیستی کوچک)، از طرحهای اولیه تا مراحل کار و طراحی اجزاء و عناصر تشکیل دهنده بنا این زمینه از کار معمار در حقیقت وظیفه محوری او را تشکیل می دهد.
 2.  همکاری با گروه مهندسان مشاور معماری در جهت توسعه طرحها و تهیه نقشه های معماری مراحل یک و دو
 3.  نظارت بر صحت انجام کار درعملیات اجرایی ساختمان
 4.  مشارکت درمدیریت اجرایی پروژه های معماری
 5.  عضویت در کادر فنی شهرداریها و سازمانهای مشابه
 6. تدریس در دوره های کاردانی و همینطور دبیرستانهای فنی حرفه ای و کاردانش دانش آموزان و پرورش

 

فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد براساس توانائیهای که در روند آموزش کسب نموده اند می توانند در زمینه های زیر ایفای نقش کنند.

 1.  فعالیت به عنوان مهندس مشاور معماری در جهت طراحی بناها یا مجموعه ی زیستی کوچک، از طرح های اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزاء و عناصر تشکیل دهنده بنا.
 2. همکاری با گروه مهندسان مشاور معماری در جهت طراحی و توسعه طرح ها و تهیه نقشه های معماری مارحل یک و دو.
 3.  نظارت عمومی مالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمان.
 4.  مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژه های گسترده در زمینه گرایش تخصصی خود.
 5.  همکاری با متخصصین برنامه ریزی مجتمع زیستی.
 6.  همکاری و هماهنگی با کلیه متخصصینی که کارشان با سازماندهی فضای زیست مرتبط است. مانند اکولوژیست ها ، جغرافیدانها، اقلیم شناسان، برنامه ریزان اجتماعی و اقتصادی.
 7.  عضویت در کادر فنی و همچنین سطوح مدیریت و سیاستگزاری شهرداریها و سازمانهای مشابه.
 8.  مشاور عالی در زمینه طراحی فضای زیست بویژه در حوزه ی گرایش تخصصی خود.
 9.  تدریس در دوره کارشناسی مهندسی معماری.