عید سعید فطر مبارک باد.

عید سعید فطر مبارک باد.


عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت      

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت