شیوه نامه تنظیم پایان نامه

شیوه نامه تنظیم پایان نامه


صفحه اصلی| دانشگاه شیراز| بخش معماری |بخش شهرسازی |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 

 

 

فرم های پروپزال 

بخش هنر

 

بخش معماری

 

بخش شهرسازی

 

 

 

راهنمای مراحل تصویب پایان نامه و تقاضای دفاع به صورت نمودار

 

  تقاضای دفاع تقاضای تغییر عنوان مرحله 1 تقاضای تغییر عنوان مرحله 2 برگزاری دفاع