شیوه نامه تنظیم پایان نامه

شیوه نامه تنظیم پایان نامه


 

 

 

فرم های پروپوزال

بخش هنر

 

بخش معماری

 

بخش شهرسازی

 

 

 

راهنمای مراحل تصویب پایان نامه و تقاضای دفاع به صورت نمودار

 

  تقاضای دفاع تقاضای تغییر عنوان مرحله 1 تقاضای تغییر عنوان مرحله 2 برگزاری دفاع