شماره های نشریه هفت

شماره های نشریه هفت


 

 

سال

شماره

صاحب امتیاز

مدیرمسئول

سردبیر

1389

اول

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور

1389

دوم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور

1390

سوم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور

1390

چهارم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور

1390

پنجم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور

1390

ششم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور

1390

هفتم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

عماد آیتی‌زاده

سارا جعفرپور – پگاه منجزی

1390

هشتم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

الناز حمیدی

الناز رستم‌نژاد

1391

نهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

نیلوفر پناهی

پگاه منجزی

1391

دهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

امیر یداله‌پور

پگاه منجزی

1391

یازدهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

امیر یداله‌پور

پگاه منجزی

1391

دوازدهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

امیر یداله‌پور

پگاه منجزی

1392

سیزدهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

امیر یداله‌پور

پگاه منجزی

1393

چهاردهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

مرتضی وفادار

کسری قنبرزاده – شکوه شعار – فاطمه مینابیان

1394

پانردهم

انجمن علمی دانشکده هنر و معماری

پیمان نجفی

زهرا خاکسار

1395

شانزدهم

انجمن علمی شهرسازی

پیمان نجفی

زهرا خاکسار

1396

هفدهم

انجمن علمی شهرسازی

سینا جنگجو

نگار ایمانی – زهرا خاکسار

1397

هجدهم

انجمن علمی شهرسازی

سینا جنگجو

زهرا خاکسار – نگار ایمانی

1398

نوزدهم

انجمن علمی شهرسازی

سینا جنگجو

نگار ایمانی

1398 

بیستم

انجمن علمی شهرسازی

زهرا عباسپور

اصلان پیرودین

1399 

بیست و یکم

انجمن علمی شهرسازی

زهرا عباسپور

اصلان پیرودین

1400 بیست و دوم انجمن علمی شهرسازی زهرا گل جهانی حامد کریمی الیزیی
1401 بیست و سوم انجمن علمی شهرسازی زهرا گل جهانی حامد کریمی الیزیی
1401 بیست و چهارم انجمن علمی شهرسازی سیده فاطمه حسینی زهرا مکتبی فرد
1401 بیست و پنجم انجمن علمی شهرسازی ریحانه حدائق طرلان خاندشتی - تهمینه روزی طلب
1402 بیست و ششم انجمن علمی شهرسازی مجتبی ذوالانواری ریحانه حدائق - راضیه جعفری
1403 بیست و هفتم انجمن علمی شهرسازی مجتبی ذوالانواری راضیه جعفری - فاطمه یاوری