روسای پیشین بخش معماری تا کنون

روسای پیشین بخش معماری تا کنون


سال 1373 الی  1377 (دکتر محمدرضا مغاره)

سال 1377 الی 1378 (دکتر کاظم معمارضیاء)

سال 1378 الی  1381 (دکتر حمیدرضا شریف)

سال 1382 الی 1384 (دکتر محمدحسن فلاح)

سال 1386 الی 1387 (دکتر محمد علی آبادی)

سال 1389 الی 1390 (دکتر محمدحسن فلاح)

سال 1391 الی 1393 (دکتر حمیدرضا شریف )

سال 1393 الی 1397 (دکتر محمد علی آبادی )

سال 1397 الی 1399 (دکتر سید محمدحسین ذاکری )

سال 1399 تاکنون (دکتر امین حبیبی )