روسای پیشین بخش شهرسازی

روسای پیشین بخش شهرسازی


سال 1377 الی 1384 (دکتر مهیار اردشیری)

سال 1384 الی 1386 (دکتر حسن ایزدی)

سال 1386 الی 1389 (دکتر علی سلطانی)

سال 1389 الی 1390 (دکتر خلیل حاجی پور)

سال 1390 الی 1394 (دکتر سهند لطفی)

سال 1394 الی 1397(دکتر محمدرضا بذرگر)

سال 1397 الی 1399(دکتر حسن ایزدی)

سال 1399 الی 1402 (دکتر علیرضا صادقی)

سال 1402 تا...(دکتر مهسا شعله)