رشته های هنر

رشته های هنر


کارشناسی: صنایع دستی * ارتباط تصویری *  فرش 

کارشناسی ارشد: پژوهش هنر 

دکتری: -