رشته های معماری

رشته های معماری


کارشناسی: مهندسی معماری

کارشناسی ارشد: معماری * ناپیوسته معماری - منظر*  تکنولوژی معماری *مطالعات معماری ایران( در دست اقدام)

دکتری:معماری