رئیس کتابخانه

رئیس کتابخانه


 


طاهره دیانت

سمت:رئیس کتابخانه
فهرست نویسی

شماره تماس: 36241341-36131026

دور نگار:36242800

 

شرح وظایف

ساختمان شماره 1- طبقه دوم