رئیس مرکز کار آفرینی

رئیس مرکز کار آفرینی


 

دکتر مریم اختیاری

 تحصیلات

دکتری معماری

سمت

نماینده دانشکده درهسته کارآفرینی

  تلفن مستقیم

07136131962
 

 پست الکترونیکی

m_ekhtiari@shirazu.ac.ir

 نشانی دفتر

ساختمان شماره 2 

 

071-36131062