رئیس بخش معماری

رئیس بخش معماری


 

دکتر امین حبیبی
 تحصیلات دکترای معماری
 شماره تماس   36230447
 دورنگار  36242800
 پست الکترونیکی a_habibi@shirazu.ac.ir
 نشانی دفتر  ساختمان شماره 2/ اتاق