رئیس بخش شهرسازی

رئیس بخش شهرسازی


دکتر علیرضا صادقی
 تحصیلات  دکترای شهرسازی-طراحی شهری
 شماره تماس 36131070-36230453
 دورنگار  36242800
 پست الکترونیکی arsadeghi@shirazu.ac.ir
 نشانی دفتر  ساختمان شماره 2/ اتاق 231-239