رئس مرکز

رئس مرکز


 

دکتر مریم اختیاری

 تحصیلات

دکتری معماری 

 سمت

 نماینده دانشکده درهسته کارآفرینی

 تلفن مستقیم

 36131962

 پست الکترونیکی

m­_ekhtiari@shirazu.ac.ir

 نشانی دفتر

ساختمان شماره 2 / اتاق...