دکتر مهیار اردشیری 1384-1387

دکتر مهیار اردشیری 1384-1387


 

دکترمهیار اردشیری

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تاریخ شروع

1384/04/11

تاریخ پایان

1387/07/21

  هیات رئیسه

معاون آموزشی
دکتر مهیار اردشیری(84/07/21 الی 84/04/30)
دکترعبدالرضا پاکشیر
معاون پژوهشی
دکتر مهیار اردشیری(84/07/21 الی 84/04/30)
دکترعبدالرضا پاکشیر
معاون فرهنگی دانشجویی احسان شریفی- مهندس شهریار اسدی
رئیس بخش شهرسازی
دکتر حسن ایزدی (84/10/24 الی 86/11/19)
دکتر علی سلطانی( 86/11/19 الی 87/07/21)
رئیس بخش معماری
دکتر محمدحسن فلاح (84/04/11 الی 84/07/21)
دکتر محمد علی آبادی (86/10/9 الی 87/07/21)
رئیس بخش صنایع دستی
زنده یاد مهندس بهمن فیزابی (84/08/15 الی 86/11/14)
مهندس شهریار اسدی(86/11/14 الی 87/07/21)