دکتر علی سلطانی 1387-1390

دکتر علی سلطانی 1387-1390


 

دکترعلی سلطانی

دکتری طراحی شهری

تاریخ شروع

1387/07/21

تاریخ پایان

1390/01/15

  هیات رئیسه

معاون آموزشی
دکترعبدالرضا پاکشیر (87/9/26 الی 89/1/28)
زنده یادمهندس بهمن فیزابی (89/1/28 الی 1390/01/15)
معاون پژوهشی
دکتر حسن ایزدی (87/10/23 الی 89/02/13 )
دکتر محمد علی آبادی (89/02/13 الی 90/01/15)
معاون فرهنگی دانشجویی دکتر فریبا غروی (87/11/05 الی 1390/01/15)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر علی سلطانی( 87/07/21 الی 89/06/20)
دکتر خلیل حاجی پور (89/06/20 الی 1390/01/15)
رئیس بخش معماری
دکتر محمد علی آبادی (87/07/21 الی 89/02/11)
دکتر محمدحسن فلاح (89/02/11 الی 90/01/15)
رئیس بخش صنایع دستی
مهندس شهریار اسدی(87/07/21 الی 88/11/15)
مهندس ساسان سامانیان (89/02/25 الی 90/01/15)