دکتر خلیل حاجی پور 1390-1393

دکتر خلیل حاجی پور 1390-1393


 

دکترخلیل حاجی پور

دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

تاریخ شروع

1390/01/15

تاریخ پایان

1393/02/16

  هیات رئیسه

معاون آموزشی
زنده یادمهندس بهمن فیزابی (90/1/15 الی 1390/04/28)
دکتر عبداالرضا پاکشیر(90/04/28 الی 1393/02/16)
معاون پژوهشی
دکتر محمد علی آبادی (90/01/15 الی 92/10/01)
دکتر کاوه فتاحی(92/10/01 الی 93/02/16)
معاون فرهنگی دانشجویی
دکتر فریبا غروی ( 1390/01/15 الی 91/07/15)
دکتر امین حبیبی ( 91/07/15 الی 93/02/16)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر سهند لطفی (1390/01/15 الی 1393/02/16)
رئیس بخش معماری
دکتر محمدحسن فلاح (90/01/15 الی 91/05/11) 
دکتر حمیدرضا شریف (91/05/11 الی 93/02/16) 
رئیس بخش هنر
مهندس ساسان سامانیان (90/01/15 الی 91/02/30)
 دکتر فتح اله زارع خلیلی (91/02/27 الی 93/02/16)