دکتر حاجی پور در پیامی ارتقا مرتبه علمی جناب آقای دکتر سهند لطفی را تبریک گفت.

دکتر حاجی پور در پیامی ارتقا مرتبه علمی جناب آقای دکتر سهند لطفی را تبریک گفت.