دکترمحمدرضا مغاره 1382-1384

دکترمحمدرضا مغاره 1382-1384


دکترمحمدرضا مغاره  

دکتری عمران

تاریخ شروع

1382/04/07

تاریخ پایان

1384/04/11

  هیات رئیسه

معاون آموزشی

دکتر مهیار اردشیری(82/4/30 الی 84/4/11)

معاون پژوهشی

دکتر مهیار اردشیری(82/4/30 الی 82/4/11)

معاون فرهنگی دانشجویی

مهندس ریاحی- احسان شریفی

رئیس بخش شهرسازی

دکتر مهیار اردشیری(82/4/7 الی 82/6/30)

رئیس بخش معماری

دکتر محمدحسن فلاح (82/7/21 الی 84/4/11)

رئیس بخش صنایع دستی

مهندس سید علی اکبر سیدی(82/04/30 الی 84/08/15 )

 

 
دکتر مهیار اردشیری(82/4/30 الی 82/4/11)