دکترمحمدرضا مغاره 1378-1377

دکترمحمدرضا مغاره 1378-1377


 

  دکترمحمدرضا مغاره  

دکتری عمران

تاریخ شروع

 1377/02/01

تاریخ پایان

 1378/06/28

  هیات رئیسه

معاون آموزشی

دکترعبدالرضا پاکشیر

معاون پژوهشی

دکترعبدالرضا پاکشیر

معاون فرهنگی دانشجویی

--------------

رئیس بخش شهرسازی

دکتر مهیار اردشیری(77/12/15 الی 78/6/28)

رئیس بخش معماری

دکتر کاظم معمارضیاء

رئیس بخش صنایع دستی

زنده یاد مهندس بهمن فیزابی(77/02/01 )