دکترمحمدرضا بذرگر 1397-1399

دکترمحمدرضا بذرگر 1397-1399


 

دکترمحمد رضا بذرگر

دکتری شهرسازی

تاریخ شروع

1397/03/07

تاریخ پایان

1399/05/11

  هیات رئیسه

معاون آموزشی
دکتر منصور مصلی نژاد( 96/11/01 الی 97/03/31)
 دکتر امین حبیبی (97/04/01 )
معاون پژوهشی
دکتر امین حبیبی ( 96/11/01 الی 97/03/31 )
 دکتر سهند لطفی (97/04/01 )
معاون فرهنگی دانشجویی
خانم دکتر مهسا شعله (93/12/2)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر محمدرضا بذرگر(94/05/05 الی 97/07/28 )
دکتر حسن ایزدی (97/07/29)
رئیس بخش معماری
دکتر محمد علی ابادی (93/04/01 الی 97/06/19)
دکتر سید محمد حسین ذاکری(97/06/20)
رئیس بخش هنر

مهندس شهریار اسدی (95/08/22 الی 97/09/20 )

دکتر مجیدرضا مقنی پور(97/09/21 تا کنون)