دکترحمیدرضا شریف 1393-1397

دکترحمیدرضا شریف 1393-1397


 

دکترحمیدرضا شریف

دکتری معماری

تاریخ شروع

1393/02/16

تاریخ پایان

1397/03/07

  هیات رئیسه

معاون آموزشی
دکتر عبداالرضا پاکشیر (93/02/16 الی 93/11/15)
 دکتر امین حبیبی (93/011/15 الی 96/11/01 )
دکتر منصور مصلی نژاد( 96/11/01 الی 97/03/31)
معاون پژوهشی
دکتر کاوه فتاحی(93/02/16 الی 93/10/01) 
دکتر سیدجواد ظفرمند (93/11/15 الی 96/07/25)
دکتر محمدرضا مغاره ( 96/07/25 الی 96/11/01)
 دکتر امین حبیبی ( 96/11/01 الی 97/03/31 )
معاون فرهنگی دانشجویی
دکتر امین حبیبی (93/02/16 الی 93/12/02)
خانم دکتر مهسا شعله (93/12/2)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر سهند لطفی (93/02/16 الی 94/05/05)
دکتر محمدرضا بذرگر(94/05/05 )
رئیس بخش معماری
دکتر حمیدرضا شریف (93/02/16 الی 93/04/01) 
 دکتر محمد علی ابادی (93/04/01)
رئیس بخش هنر

دکتر فتح اله زارع خلیلی (93/02/16 الی 93/03/28)

مهندس سید احمد راعی (93/03/28 الی 94/06/01)

دکتر حمیدرضا شریف (94/06/01 الی 95/08/22)

مهندس شهریار اسدی (95/08/22 )