متن خبر

دست و دلبازی و خساست در سینما بررسی آثار عباس کیارستمی و استیون اسپیلبرگ با اتکاء به آراء والتر بنیامین، تئودور آدورنو و ژان بودریار."

دست و دلبازی و خساست در سینما بررسی آثار عباس کیارستمی و استیون اسپیلبرگ با اتکاء به آراء والتر بنیامین، تئودور آدورنو و ژان بودریار."