حوزه فعالیت/شرح وظایف معاونت پژوهشی

حوزه فعالیت/شرح وظایف معاونت پژوهشی


پژوهش دانشگاهی با تولید و نقد دانش و فناوری و ارائه راهبردهای تغییر اجتماعی، نقش حیاتی در جوامع بشری دارند که در این راستا معاونت پژوهشی مسئولیت ها و وظایف زیر را به عهده دارد.

 

برنامه ریزی در زمینه گسترش فعالیتهای پژوهشی:

 • برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه
 • بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزاتی
 •  بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه
 • تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 • تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده
 •  ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب

 

 هماهنگی:

 • ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه
 • ایجاد ارتباط و هماهنگی با واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی
 •  ایجاد هماهنگی با حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه بمنظور برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه در دانشکده

 

نظارت:

 • نظارت بر اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی
 •  نظارت بر اجرای برنامه های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها
 • نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی
 •  نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی دانشکده
 • نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود
 •  نظارت بر حسن اجرای اعتبارات پژوهشی ابلاغی و نحوه هزینه کردن آن مطابق مقررات
 • نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات پژوهشی (سالیانه، تحصیلات تکمیلی و آغازین) و اطلاع رسانی به اساتید در خصوص نحوه هزینه کرد هر کدام از گرنت.

 

اجرایی:

 • بررسی طرحهای پژوهشی ارائه شده توسط اساتید، تصویب و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه
 • بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظیم معیارها و اولویت­ها و اعلام مراتب به رئیس دانشکده
 • بررسی پیش نویس آثار علمی ارائه شده توسط اساتید جهت چاپ توسط مرکز نشر دانشگاه شیراز، انتخاب داور، ارسال به داوری و سایر پی گیریها.
 • بررسی و امتیاز دهی به فعالیت های پژوهشی سالیانه اساتید جهت دریافت اعتبار پژوهشی سالیانه.
 • ارسال اسناد هزینه کرد گرنت به حسابداری دانشکده.
 • پی گیری دریافت گرنت آغازین اساتید جدید الاستخدام.
 • همکاری با اساتید جهت تهیه و تکمیل پرونده های ارتقاء، تبدیل وضعیت، بورس داخل و ...