حوزه فعالیت بخش فرهنگی - دانشجویی

حوزه فعالیت بخش فرهنگی - دانشجویی


حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه یکی از فعال ترین حوزه ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست ها و خط مشی دانشگاه ، برنامه ریزی، نظارت و اجرا بر ارائه خدمات رفاهی ( تغذیه، خوابگاه ، وام ، بیمه ، مراکز خدماتی ، سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی و... )، ورزشی ، درمان و مشاوره به دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی و بنا بر اقتضاء به سایر اقشار محترم دانشگاهی ( هیات علمی و کارمندان ) و سایر ماموریتهای برون سازمانی که به تشخیص مقامات مسئول واگذار می گردد از طریق شرح وظایفی مشخص و برخوردار از تشکیلات سازمانی وظایف محوله را عملیاتی می نماید .

 

شرح وظایف کلی:

 • انجام امور مربوط به ارایه خدمات به دانشجویان در حوزه رفاهی ( وام ، تغذیه ، خوابگاه ، بیمه ، احداث مراکز فرهنگی ، و ... )
 • انجام امور مربوط به ارایه خدمات دانشجویی در حوزه فعالیتهای ورزشی
 • انجام امور مربوط در حوزه بهداشتی و درمانی و مشاوره
 • انجام امور مربوط به ارایه خدمات دانشجویی به دانشجویان غیر ایرانی در ابعاد رفاهی ، ورزشی، درمانی و آموزشی
 • نگاه و رویکرد علمی بر رفع موانع و مشکلات ، پاسخگویی به مطالبات رفاهی دانشجویان و هم اندیشی با مسئولین ذیربط برای اتخاذ تصمیم و اجرا
 • حفظ و صیانت از قوانین و آیین نامه های دانشجویی
 • نظارت بر امور دانشجویی - امور خوابگاهها - تربیت بدنی - اداره بهداشت و سرپرستی دانشجویان غیر ایرانی  به منظور اطمینان از حسن اجرای وظایف
 • برون سپاری خدمات رفاهی ، با هدف کاهش تصدی گری در بخش تغذیه و اداره امور خوابگاهها
 • افزایش سطح رضایتمندی اقشار محترم دانشگاهی ( اساتید ، دانشجویان و کارمندان ) با ارایه ارتقای سطح کمی و کیفی فعالیتها
 • برنامه ریزی برای اجرای فعالیتهای فوق برنامه دانشجویی از طریق مدیریت تربیت بدنی ،اداره بهداشت و امور خوابگاهها و تعامل و همکاری با سایر واحدها
 • شرکت در شوراهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
 • شرکت در ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
 • شرکت در کمیته انضباطی دانشجویان
 • شرکت فعال در کمیته استقبال از دانشجویان جدید
 • انجام ماموریت های محوله از سوی رییس دانشکده

 

همکاری ها و هماهنگی ها:

 • همکاری با نشریات دانشجویی
 • هماهنگی  و انجام امور مربوط به  اردوهای آموزشی- علمی و فرهنگی
 • هماهنگی  برای برگزاری شورای فرهنگی
 • هماهنگی برای  برگزاری  کلاسهای آموزشی فوق برنامه
 • هماهنگی برای برگزاری نمایشگاه ،همایش،کارگاه و دیگر مراسم ها و  مناسبتهای فوق برنامه
 • همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه شیراز برای برگزاری جلسات مشاوره
 • امور مربوط به اسکان دانشجویان در خوابگاه
 • تغذیه دانشجویی
 • همکاری با کارشناس ورزش

همکاری با تشکل ها ، کانون ها و انجمن های دانشجویی از قبیل:

 • بسیج دانشجویی
 • انجمن علمی بخش معماری
 • انجمن علمی بخش هنر
 • انجمن علمی بخش شهرسازی
 • انجمن علمی بخش فرش
 • کانون نگاره
 • نشریه هفت