جزئیاتی از حوزه فعالیت معاونت آموزشی

جزئیاتی از حوزه فعالیت معاونت آموزشی


 • مقطع کارشناسی

ورودیها

  • نام‌نویسی- تشکیل و تکمیل پرونده و رفع نواقص
  • ثبت نشانی دانشجو در سیستم جامع آموزش
  • انتخاب واحد گروهی
  • استخراج وتهیه اسامی دانشجویان معاف از دروس پیش‌نیاز و اصلاح انتخاب واحد آنها
 1. انتخاب واحد
  • ثبت دروس هر نیمسال در سیستم جامع آموزش:درس- استاد –زمان و مکان تشکیل کلاس- ظرفیت- اصلاح در صورت لزوم
  • مدیریت برنامه‌ی رشته در زمان انتخاب واحد مطابق اعلام بخش
  • اعتباربخشی یا حذف دروس غیر معتبر دانشجویان پس از انتخاب واحد (حداکثر ظرف یک هفته) وتأیید انتخاب واحد دانشجویان
  • تهیه‌ی لیستهای حضور و غیاب و ارسال به امور اساتید در ابتدای هر نیمسال
 2. حذف و اضافه
  • اصلاح برنامه بخش در سیستم در موارد لزوم و حذف دروس بحد نصاب نرسیده
  • مدیریت برنامه‌ی آموزشی رشته در زمان حذف و اضافه
  • اعتبار بخشی و حذف دروس غیر معتبر دانشجو
  • تأیید حذف و اضافه دانشجو(پس از بررسی درخصوص حداقل و حداکثر مجاز واحدهای انتخابی)
  • چاپ و تحویل برگه حذف واضافه دانشجو پس از بررسی و تأیید نهایی
  • ثبت‌نام دانشجویان مهمان در صورت موافقت بخش و وجود ظرفیت
  • تکمیل و تأیید فرمهای دانشجویی نظیر وام، خوابگاه و سایر تسهیلات
  • تکمیل و تأیید فرمهای تکثیر جزوه درسی
 3. حذف اضطراری (ویژه مقطع کارشناسی)
  • دریافت لیستهای حضور و غیاب از امور اساتید جهت حذف اضطراری و اعلام اسامی محرومین هر درس
  • اقدامات لازم جهت حذف اضطراری دروس دانشجویان متقاضی مطابق مقررات
 4. کنترل نهایی
  • بررسی کلی و اصلاح موارد لازم دروس انتخابی دانشجو در نیمسال و تأیید نهایی آنها در زمان اعلام‌شده در تقویم آموزشی
  • چاپ وتحویل برگه‌ی نهایی دانشجو به تمام دانشجویان بعنوان مجوز ورود به جلسه امتحان (در صورت لزوم با الصاق عکس)
 5. امتحانات
  • تهیه لیست نمرات جهت برگزاری امتحانات (حضور و غیاب و اعلام نمره)
  • اقدامات لازم جهت جلوگیری از شرکت محرومین هر درس در جلسه امتحانی و ثبت نمره‌ 50/0 در لیست نمرات قبل از برگزاری امتحان
  • تهیه فهرست دانشجویان مهمان و اضافه نمودن اسامی آنها در لیست هردرس
  • تعیین شماره صندلی هر دانشجو در امتحان و اعلام آن دقایقی قبل از امتحان
  • دریافت پرسشنامه تکثیرشده‌ی امتحان از مسئول آموزش دانشکده و توزیع بین مراقبان
  • حضور و غیاب دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای آزمونها مطابق مقررات
  • ثبت غیبت دانشجویان غایب در لیست نمره و گرد‌آوری و بسته‌بندی اوراق امتحانی و تحویل به اموراساتید
  • دریافت لیست نمره از امور اساتید در مهلت مقرر(حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان)
  • اقدامات لازم در خصوص عدم امکان تغییر نمره‌ی اعلام شده توسط استاد (بعنوان نمره قطعی و نهایی دانشجو) مانند نگهداری لیستها در مکانی مناسب وامن و چسب‌زدن روی نمرات)
  • بررسی اعتراضات دانشجویان در خصوص نمرات و حفظ سوابق آنها در پرونده دانشجو
  • پی‌گیری اقدامات لازم در خصوص تغییر نمره مانند ارائه و تکمیل فرم توسط استاد و تصویب در شوراهای مربوطه و طی مراحل قانونی در زمانهای مقرر
  • درج نمرات دانشجویان در سیستم جامع و تأیید آنها
 6. سایر موارد
  • چاپ و تحویل کارنامه نیمسال قبل به دانشجو
  • اعلام اسامی دانشجویان مشروط
  • صدور و پی‌گیری ارسال اخطاریه دانشجویان مشروط
  • صدور گواهی‌نامه‌ها و معرفی‌نامه‌ها
  • تهیه و اعلام اسامی دانشجویان فاقد تأییدیه پیش‌دانشگاهی در پایان هر نیمسال و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها پس از مهلت قانونی
  • بررسی کارنامه دانشجویان واصلاح آنها در موارد لزوم
  • اعلام رتبه‌های دانشجویان در سال- دوره - نیمسال و . . .
  • تهیه فهرست کلاسهای درس هرنیمسال جهت ارسال به مرکز ارزیابی کیفیت داشگاه
  • انجام مکاتبات لازم در خصوص دانشجویان مهمان
  • ارسال مدارک دانشجویانی که از سیستم خارج می‌شوند مانند انتقالی، انصرافی و اخراجی
  • تهیه آمارهای آموزشی
  • اصلاح مشخصات شناسنامه‌ای دانشجو
  • اقدامات لازم در خصوص کارتهای المثنی (مفقودی- تعویضی)
  • تمدید کارت دانشجویی در آغاز هر نیمسال
  • بایگانی اسناد و سوابق مربوط به دانشجو
  • اطلاع‌رسانی‌ موارد شخصی با اخذ امضاء و برنامه‌های عمومی به دانشجویان
  • اقدامات لازم درخصوص گواهی‌های پزشکی (حذف درس یا نیمسال)
  • اقدامات لازم درخصوص مرخصی تحصیلی دانشجو
  • اقدامات لازم درخصوص دانشجویان انتقالی: پی‌گیری وصول پرونده از مؤسسه مبدأ و تطبیق دروس قبلی مطابق مقررات و اعلام به دانشجو
  • استخراج و تهیه فهرست اسامی دانشجویان 10% برترو سایر لیستهای مربوطه 

 

 • مقاطع تحصیلات تکمیلی : علاوه بر موارد فوق، کارشناس خدمات آموزشی مقاطع تحصیلات تکمیلی وظایف زیر را نیز بعهده دارند:
  • تعریف دروس جبرانی در سیستم
  • پی‌گیری‌های لازم در خصوص انتخاب و گذراندن دروس جبرانی توسط دانشجو
  • تمدید سنوات در موارد لزوم و جلو گیری از ادامه تحصیل دانشجویان فاقد مجوز
  • تکمیل و تأیید فرم الف (پیشنهاد موضوع پایان‌نامه): تصویب بخش، امضاهای لازم و بایگانی
  • تکمیل و تأیید فرم ب (تصویب موضوع پایان‌نامه) : تصویب بخش، امضاهای لازم و بایگانی
  • پی‌گیری در خصوص ارائه گزارشهای سه‌ماهه با تأیید استادان راهنما و مشاور و درج در پرونده
  • تکمیل و تأیید فرم اعلام کفایت پایان نامه
  • پی‌گیری در خصوص انجام اصلاحات پایان‌نامه در مراحل مختلف توسط دانشجو
  • ارسال پایان‌نامه به سازمانها و افراد مطابق مقررات
  • اقدامات لازم مربوط به کارت دانشجویان ورودی

 

 • کارشناسی امور اساتید : 

 

 1. برنامه‌ ریزی
  • ارسال و دریافت فرم اعلام همکاری و وقت پیشنهادی استادان
  • برنامه‌ریزی اولیه و طرح در بخش
  • تهیه و ارسال دعوتنامه قبل از آغاز نیم‌سال
  • دریافت برنامه نهایی بخش و ارسال به خدمات آموزش
  • تعیین محل تشکیل کلاسها و اعلام در محل مناسب جهت اطلاع دانشجویان
  • درخواست ابقای دروس بحد نصاب‌نرسیده توسط بخش با اخذ مجوز، یا حذف آنها
  • رسیدگی و انعکاس درخواستهای دانشجویان در مورد برنامه‌ها به بخش و انعکاس پاسخ لازم
 2. جلسات
  • تنظیم دستور جلسات و ارسال دعوتنامه
  • طرح موارد در جلسه
  • تنظیم صورت‌جلسات بخش و دانشکده و پی‌گیری و ارسال آن به مراجع ذی‌ر بط
 1. حق‌ا لتدریس
  • تنظیم و تکمیل قراردادهای حق‌التدریس و دریافت احکام و گواهی‌های لازم
  • گزارش انجام کارو تشکیل کلاسهای درس درپایان هفته دوازدهم و پایان نیمسال
  • تنظیم لیست و ارسال گزارشهای تأیید شده فوق توسط بخش و دانشکده به معاونت آموزشی پردیس  
 2. ارزشیابی
  • برنامه‌‌ریزی جهت انجام ارزشیابی کلاسهای درس در زمان مقرر
  • تحویل فرمهای ارزشیابی به ارزیابان و گردآوری وبسته‌بندی آنها پس از تکمیل دانشجویان
  • تهیه لیستهای لازم مربوط به ارزشیابی و تکمیل، تأیید و ارسال آنها به دفتر برنامه ریزی آموزشی، سنجش و نظارت  
 3. امتحانات
  • برنامه‌ریزی امتحانات قبل از بازه حذف و اضافه و اعلام به خدمات آموزش واطلاع‌رسانی به استادان
  • تهیه وارسال دعوتنامه امتحانات بر اساس برنامه اعلام‌شده
  • هماهنگی با نقلیه جهت حضور بموقع استادان در جلسه امتحان
  • دریافت بموقع سئوالات امتحانی از استادان و تحویل به مسئول آموزش دانشکده
  • دریافت اوراق امتحانی به ضمیمه لیست نمرات از مسئول آموزش دانشکده و تحویل به استادان
  • دریافت لسیت نمرات از استادان بهمراه اوراق امتحانی و تحویل به مسئول آموزش دانشکده
  • تذکر مهم: موارد فوق با تحویل و دریافت رسید انجام می‌‌شود.
 4. سایر موارد
  • ارسال برنامه قبل از شروع نیمسال به نقلیه و هماهنگی جهت ایاب و ذهاب استادان
  • تحویل لیستهای حضور و غیاب دانشجویان به استادان قبل و بعد از حذف و اضافه
  • حضور و غیاب استادان
  • تهیه و ارسال گزارش‌های ماهانه‌ی تشکیل کلاسها به معاونت آموزشی دانشکده و پردیس
  • اطلاع رسانی نامه‌ها، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها به بخش و استادان
  • بررسی کارنامه دانشجویان در نیم‌سال آخر تحصیلی و اعلام کفایت دروس انتخابی به دانشجو و ارسال رونوشت آن به خدمات آموزشی