تاریخچه

تاریخچه


سال 1379، شروع کار مرکز کامپیوتر دانشکده.

سال 1379، تعویض کلیه تجهیزات و مجهز شدن به شش عدد کامپیوتر و ارائه خدمات محدود اینترنتی با استفاده از یک خط  Dialup از طریق مرکز کامپیوتر دانشگاه. 

سال 1380 ، جهت بهره وری بیشتر و سرعت بهتر شبکه اینترنت، اتصال خط اینترنت دانشکده به وسیله سیستم Wireless  به دانشکده علوم انسانی. ( در آن زمان دانشکده علوم انسانی توسط فیبرنوری به مرکز کامپیوتر دانشگاه متصل بود)

سال 1388 ، سیستم ارتباطی دانشکده به وسیله فیبرنوری(VPN) به مرکز کامپیوتر دانشگاه وصل گردید.

هم اکنون این واحد  شامل دو فضای مجزا جهت استفاده  دانشجویان پسر و دختر و کلاسی مجهز به کامپیوتر جهت  برگزاری دورس های عملی نرم افزار می باشد.

 مرکز کامپیوتر دانشکده از 8:00 تا 15:45 به صورت یکسره آماده سرویس دهی به دانشجویان عزیزمی باشد.