تاریخچه

تاریخچه


  •  سال 1379، شروع کار مرکز کامپیوتر دانشکده.

  • سال 1379، تعویض کلیه تجهیزات و مجهز شدن به شش دستگاه کامپیوتر و ارائه خدمات محدود اینترنتی با استفاده از یک  خط  Dial-up از طریق مرکز کامپیوتر دانشگاه. 

  • سال 1380 ، جهت بهره وری بیشتر و سرعت بهتر شبکه اینترنت، اتصال خط اینترنت دانشکده به وسیله شبکه Wireless به دانشکده علوم انسانی. ( در آن زمان دانشکده علوم انسانی توسط فیبرنوری به  مرکز کامپیوتر دانشگاه متصل بود)

  • سال 1388، سیستم ارتباطی دانشکده به وسیله فیبرنوری (VPN) به مرکز کامپیوتر دانشگاه وصل گردید.

  • این واحد شامل دو فضای مجزا جهت استفاده دانشجویان و کلاسی جهت برگزاری دورس این دانشکده می باشد.

  • در حال حاضر شبکه ارتباطی دانشکده به وسیله AirFiber به شبکه دانشگاه متصل می باشد.

      زمان فعالیت این مرکز: روزهای شنبه الی چهارشنبه  از ساعت 8:00 الی 14.