تاریخچه

تاریخچه


صفحه اصلی| دانشگاه شیراز| بخش معماری |بخش شهرسازی |بخش هنر| گروه گرافیک| گروه فرش

 تاریخچه دانشکده

 

فارس، سرزمین میراث دیرپای کهن بوم ایران است. ازآغازین آثارآریاییان قراریافته درفارس، تا میراث فرهنگی و معماری هخامنشیان و ساسانیان؛ و از آمیختن فرهنگ اسلامی با این میراث، وشکل گیری آثار ایرانی-اسلامی، اندوخته ای غنی و بی بدیل در این خاک زرخیز، تداوم یافته است. شیراز، طی هزاره اخیر، محل تمرکز والاترین نمودهای فرهنگ و هنرایرانی- اسلامی بوده، و آوازه ی هنر و هنرمندی مفاخر این شهر، تا اقصی نقاط ایران بزرگ، وجهان دیروز و امروز، راه یافته است. با تکیه بر پشتوانه ای چنین برجسته و افتخار آفرین، و به منظور آموزش نسل جوان در راه اشاعه این فرهنگ غنی، و تدارک دستمایه ای پرمحتوا دراستفاده از میراث هنری، معماری و شهرسازی سرزمین فارس، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، فعالیت خود را ازسال 1373 آغاز نمود.

در نخستین گام، بخشی ازفضای دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پذیرای حضور دانشکده هنر و معماری بود. با گسترش دامنه ی فعالیت دانشکده و نیاز به  فضای کالبدی وسیع تر، بخشی از فعالیت های کارگاهی به دانشکده مهندسی انتقال یافت، تا سرانجام، ازمهرماه سال 1377 دانشکده هنر و معماری به دانشکده ای مستقل تبدیل گردید، و بخش های هنر، معماری وشهرسازی در قالب ساختار دانشگاه شیراز برخوردار از امورآموزشی، پژوهشی وفرهنگی- دانشجویی تکوین پیدا کرد.

مکان کنونی دانشکده هنرومعماری که ازسال 1379 به این مهم اختصاص یافته، حاصل همت والا وگشاده دستی واقف بزرگوار و خیرخوشنام شیرازی، آقای احمد نادر کاظمی است. دانشکده هنرو معماری ازهمان سال تاکنون در این فضای زیبا و فاخر به فعالیت ادامه می دهد. طی این مدت با احداث ساختمان های جدید، فضای آموزشی آن توسعه ای چشمگیر یافته و با کوشش بی وقفه اعضاء هیات علمی و کارکنان پرتلاش  و دانشجویان، دانشکده به قطب علمی وپژوهشی یگانه ای در رشته های مختلف در بخشهای هنر، معماری و شهرسازی، در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاهی به ویژه تحصیلات تکمیلی، تبدیل شده است.

 

      

 

  روسای پیشین دانشکده تاکنون

 

  1377-1373

رئیس بخش معماری

دکترمحمدرضا مغاره
دکتری عمران

 

 

 

 

 

 
رئیس بخش صنایع دستی

زنده یاد دکتر بهمن فیزابی

دکتری پژوهش هنر

(گرایش ارتباط تصویری)

   دکترمحمدرضا مغاره 1378-1377

دکتری عمران

 تاریخ شروع  1377/02/01
 تاریخ پایان  1378/06/28
  هیات رئیسه
معاون آموزشی دکترعبدالرضا پاکشیر
معاون پژوهشی دکترعبدالرضا پاکشیر
معاون فرهنگی دانشجویی --------------
رئیس بخش شهرسازی دکتر مهیار اردشیری(77/12/15 الی 78/6/28)
رئیس بخش معماری دکتر کاظم معمارضیاء
رئیس بخش صنایع دستی مهندس بهمن فیزابی(77/02/01 )

  دکترعبدالرضا پاکشیر 1378-1381

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 تاریخ شروع  1378/06/28
 تاریخ پایان  1381/06/06
هیات رئیسه
معاون آموزشی دکتر محمدرضا بذرگر(78/7/12 الی 81/6/6)
معاون پژوهشی دکتر محمدرضا بذرگر(78/7/12 الی 79/01/15)
معاون فرهنگی دانشجویی مهندس بهمن فیزابی
رئیس بخش شهرسازی
دکتر مهیار اردشیری(78/06/28 الی 79/12/15)
دکتر مهیار اردشیری(81/03/17 الی 81/06/06)
رئیس بخش معماری دکتر حمیدرضا شریف (80/06/24 الی 81/06/06)
رئیس بخش صنایع دستی
مهندس حاجی وندی(78/06/28 الی 80/02/01)
دکتر زارع خلیی (80/02/01 الی 81/06/06)

   دکترسیدحسین افضلی 1381-1382

دکتری مهندسی راه و ساختمان

 تاریخ شروع 1381/06/06
 تاریخ پایان 1382/04/07
هیات رئیسه
معاون آموزشی دکتر محمدرضا بذرگر(81/06/06 الی 82/04/29)
معاون پژوهشی دکتر محمدرضا بذرگر(81/06/06 الی 82/04/29)
معاون فرهنگی دانشجویی مهندس احسان شریفی
رئیس بخش شهرسازی دکتر مهیار اردشیری(81/6/6 الی 82/4/7)
رئیس بخش معماری دکتر حمیدرضا شریف(81/06/06 الی 82/04/07)
رئیس بخش صنایع دستی مهندس سید علی اکبر سیدی(81/06/06 الی 82/04/30)

   دکترمحمدرضا مغاره 1382-1384

دکتری عمران

 تاریخ شروع 1382/04/07
 تاریخ پایان 1384/04/11
هیات رئیسه
معاون آموزشی دکتر مهیار اردشیری(82/4/30 الی 84/4/11)
معاون پژوهشی دکتر مهیار اردشیری(82/4/30 الی 82/4/11)
معاون فرهنگی دانشجویی مهندس ریاحی- احسان شریفی
رئیس بخش شهرسازی دکتر مهیار اردشیری(82/4/7 الی 82/6/30)
رئیس بخش معماری دکتر محمدحسن فلاح (82/7/21 الی 84/4/11)
رئیس بخش صنایع دستی مهندس سید علی اکبر سیدی(82/04/30 الی 84/08/15 )

   دکتر مهیار اردشیری 1384-1387

دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 تاریخ شروع 1384/04/11
 تاریخ پایان 1387/07/21
هیات رئیسه
معاون آموزشی
دکتر مهیار اردشیری(84/07/21 الی 84/04/30)
دکترعبدالرضا پاکشیر
معاون پژوهشی
دکتر مهیار اردشیری(84/07/21 الی 84/04/30)
دکترعبدالرضا پاکشیر
معاون فرهنگی دانشجویی  احسان شریفی- مهندس شهریار اسدی
رئیس بخش شهرسازی
دکتر حسن ایزدی (84/10/24 الی 86/11/19)
دکتر علی سلطانی( 86/11/19 الی 87/07/21)
رئیس بخش معماری
دکتر محمدحسن فلاح (84/04/11 الی 84/07/21)
دکتر محمد علی آبادی (86/10/9 الی 87/07/21)
رئیس بخش صنایع دستی
مهندس بهمن فیزابی (84/08/15 الی 86/11/14)
مهندس شهریار اسدی(86/11/14 الی 87/07/21)

  دکتر علی سلطانی 1387-1390

دکتری طراحی شهری

 تاریخ شروع 1387/07/21
 تاریخ پایان 1390/01/15
هیات رئیسه
معاون آموزشی
دکترعبدالرضا پاکشیر (87/9/26 الی 89/1/28)
مهندس بهمن فیزابی (89/1/28 الی 1390/01/15)
معاون پژوهشی
دکتر حسن ایزدی (87/10/23 الی 89/02/13 )
دکتر محمد علی آبادی (89/02/13 الی 90/01/15)
معاون فرهنگی دانشجویی دکتر فریبا غروی (87/11/05 الی 1390/01/15)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر علی سلطانی( 87/07/21 الی 89/06/20)
دکتر خلیل حاجی پور (89/06/20 الی 1390/01/15)
رئیس بخش معماری
دکتر محمد علی آبادی (87/07/21 الی 89/02/11)
دکتر محمدحسن فلاح (89/02/11 الی 90/01/15)
رئیس بخش صنایع دستی
مهندس شهریار اسدی(87/07/21 الی 88/11/15)
مهندس ساسان سامانیان (89/02/25 الی 90/01/15)

  دکتر خلیل حاجی پور 1390-1393

دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای

 تاریخ شروع 1390/01/15
 تاریخ پایان 1393/02/16
هیات رئیسه
معاون آموزشی
مهندس بهمن فیزابی (90/1/15 الی 1390/04/28)
دکتر عبداالرضا پاکشیر(90/04/28 الی 1393/02/16)
معاون پژوهشی
دکتر محمد علی آبادی (90/01/15 الی 92/10/01)
دکتر کاوه فتاحی(92/10/01 الی 93/02/16)
معاون فرهنگی دانشجویی
دکتر فریبا غروی ( 1390/01/15 الی 91/07/15)
دکتر امین حبیبی ( 91/07/15 الی 93/02/16)
رئیس بخش شهرسازی دکتر سهند لطفی (1390/01/15 الی 1393/02/16)
رئیس بخش معماری
دکتر محمدحسن فلاح (90/01/15 الی 91/05/11) 
دکتر حمیدرضا شریف (91/05/11 الی 93/02/16) 
رئیس بخش صنایع دستی
رئیس بخش هنر
مهندس ساسان سامانیان (90/01/15 الی 91/02/30)
 دکتر فتح اله زارع خلیلی (91/02/27 الی 93/02/16)

 دکترحمیدرضا شریف 1393-1397

دکتری معماری

 تاریخ شروع 1393/02/16
 تاریخ پایان 1397/03/07
هیات رئیسه
معاون آموزشی
دکتر عبداالرضا پاکشیر (93/02/16 الی 93/11/15)
 دکتر امین حبیبی (93/011/15 الی 96/11/01 )
دکتر منصور مصلی نژاد( 96/11/01 الی 97/03/31)
معاون پژوهشی
دکتر کاوه فتاحی(93/02/16 الی 93/10/01) 
دکتر سیدجواد ظفرمند (93/11/15 الی 96/07/25)
دکتر محمدرضا مغاره ( 96/07/25 الی 96/11/01)
 دکتر امین حبیبی ( 96/11/01 الی 97/03/31 )
معاون فرهنگی دانشجویی
دکتر امین حبیبی (93/02/16 الی 93/12/02)
خانم دکتر مهسا شعله (93/12/2)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر سهند لطفی (93/02/16 الی 94/05/05)
دکتر محمدرضا بذرگر(94/05/05 )
رئیس بخش معماری
دکتر حمیدرضا شریف (93/02/16 الی 93/04/01) 
 دکتر محمد علی ابادی (93/04/01)
رئیس بخش هنر

دکتر فتح اله زارع خلیلی (93/02/16 الی 93/03/28)

مهندس سیداحمد راعی (93/03/28 الی 94/06/01)

دکتر حمیدرضا شریف (94/06/01 الی 95/08/22)

مهندس شهریار اسدی (95/08/22 )

 

  دکترمحمدرضا بذرگر 1397

دکتری شهرسازی

 تاریخ شروع 1397/03/07
 تاریخ پایان  
هیات رئیسه
معاون آموزشی
دکتر منصور مصلی نژاد( 96/11/01 الی 97/03/31)
 دکتر امین حبیبی (97/04/01 )
معاون پژوهشی
 دکتر امین حبیبی ( 96/11/01 الی 97/03/31 )
 دکتر سهند لطفی (97/04/01 )
معاون فرهنگی دانشجویی
خانم دکتر مهسا شعله (93/12/2)
رئیس بخش شهرسازی
دکتر محمدرضا بذرگر(94/05/05 الی 97/07/28 )
دکتر حسن ایزدی (97/07/29)
رئیس بخش معماری
 دکتر محمد علی ابادی (93/04/01 الی 97/06/19)
دکتر سید محمد حسین ذاکری(97/06/20)
رئیس بخش هنر

مهندس شهریار اسدی (95/08/22 الی 97/09/20 )

دکتر مجیدرضا مقنی پور(97/09/21 تا کنون)