بزرگداشت شاعر پارسی زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی

بزرگداشت شاعر پارسی زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی


چو ایران مباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
 
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم
ازآن به که کشور به دشمن دهیم