متن خبر

برگزاری دومین نشست تخصصی زندگی پیاده در شیراز با محوریت نسبت گردشگری با زندگی پیاده

برگزاری دومین نشست تخصصی زندگی پیاده در شیراز با محوریت نسبت گردشگری با زندگی پیاده