بخش هنر

بخش هنر


زینب کارگر

مسئول دفتر بخش هنر

کارشناس آموزش بخش هنر

 شماره تماس 36131041 
 ساختمان شماره 1 / اتاق 130
شرح وظایف

 

نشانی : شیراز، معالی آباد، گلدشت 3، دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، ساختمان شماره 2، طبقه همکف، دفتر بخش شهرسازی

شماره تماس :07136230453

دورنگار:07136242800