بازدید معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه شیراز و گروه همراه ایشان از دانشکده هنر و معماری

بازدید معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه شیراز و گروه همراه ایشان از دانشکده هنر و معماری


روز سه‌شنبه 19 دی ماه 1402  دکتر رستم‌زاده معاون اداری و مالی دانشگاه شیراز به همراه مهندس فرشیدیان مدیر امور اداری دانشگاه، مهندس سمیعی پور معاون امور عمومی دانشگاه و مهندس طالبی معاون مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی از دانشکده هنر و معماری و ساختمانها و بخش‌های مختلف آن بازدید کردند. در ادامه، جلسه هم‌اندیشی این گروه با ریاست دانشکده هنر و معماری برگزار شد. در این جلسه در زمینه راهکارهای مختلف حل مسائل دانشکده هنر و معماری و برنامه‌های پیشرفت و توسعه این دانشکده، تبادل نظر صورت گرفت.